Vragen

Waarom zou een predikant zich bezighouden met gebedsgenezing?
Omdat we navolgers van Christus willen zijn, die hieromtrent duidelijke opdrachten heeft gegeven. Jezus, zei tot zijn kerkleiders: “Genees de zieken!” Het genezen van zieken is dus een kernopdracht van de kerk en wij willen die opdracht graag uitvoeren en promoten.

Zijn jullie tegen de medische wetenschap?
De hernieuwde aandacht in de kerk voor gebedsgenezing komt niet voort uit onvrede met de medische wetenschap, maar is afgedwongen door het verschijnsel zelf. Hedendaagse grote genezingswonderen hebben wereldwijd kerkleiders ertoe gebracht hun denkkaders te herzien. Dit proces is nog in volle gang. Daarnaast maken wij, net als ieder ander, dankbaar gebruik van de medische voorzieningen die er zijn in onze landen. Wij geloven immers dat de medische wetenschap, in haar strijd tegen ziekte, God aan haar kant heeft.

Werken jullie samen met artsen?
Nee, tot nu toe niet, maar we zouden daar niet op tegen zijn. Verder is het zo dat we mensen altijd adviseren om een genezing door de arts te laten vaststellen. Ook het afbouwen van eventueel medicijngebruik moet uiteraard gebeuren in overleg met de arts. Wij nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor mensen die na ons gebed, besluiten dit advies naast zich neer te leggen.

Is gebedsgenezing gevaarlijk?
Nee en ja. Onze dertigjarige ervaring met gebedsgenezing heeft bijna nooit geleid tot gevaarlijke situaties. Toch kunnen er wel degelijk dingen misgaan, in het bijzonder als iemand geen ruggespraak houdt met zijn of haar arts. Het kan ook zijn dat de arts weigert om een controleonderzoek te doen, omdat hij een mogelijk gebeurd wonder uitsluit. Is de patiënt echter wel door een wonder genezen, dan kan het blijvend innemen van medicijnen in sommige gevallen ook gevaarlijk zijn.

Op zieken de handen leggenVoor welke ziekten en kwalen is er genezing mogelijk?
In theorie kan elke ziekte en elke kwaal door gebed genezen worden. In de praktijk staan we daar nog ver vanaf. Daar zijn o.a. twee redenen voor te geven: Ten eerste is de kerk (in algemene zin) haar bekwaamheid om door gebed wonderen te doen grotendeels verloren. Ten tweede leven we in een maatschappij, die vanuit de wetenschap wonderen en “het bovennatuurlijke” ontkent, met als gevolg groot ongeloof dat echte ziekten kunnen genezen door gebed. Er moet dus een heel gevecht geleverd worden, ook door ons, om open te zijn voor God en geloof te hebben voor een wonder.

Is er genezing mogelijk voor iedere zieke?
In theorie kan elke zieke gezond worden door gebed. In de praktijk worstelen we als kerk met het feit dat nog niet iedereen geneest waarvoor gebeden wordt. Daar zijn o.a. twee redenen voor: Ten eerste het onderwijzen van een verkeerde theologie, bijvoorbeeld: “God wil dat we ziekte dragen zoals Jezus zijn kruis.” Ten tweede zijn er veel te weinig christenen bezig met gebedsgenezing in praktijk te brengen. Daarom dat wij op onze bijbelschool jongeren o.a. trainen in het genezen van zieken, zodat er een bredere basis komt voor gebedsgenezing.

Gebedsgenezing, hoe werkt dat nu?
Wat niet kan en toch gebeurt, komt door geloof in Jezus Christus. Het geloof in zijn naam, bewerkt dat deze mensen (zie getuigenissen) gezond zijn gemaakt. Het komt dus niet door onze eigen kracht, ook niet door onze godsvrucht, maar door ons geloof in Hem. Door de kracht van de opgestane Jezus, door de kracht van de Heilige Geest. Hij is ook degene die alle eer toekomt.

Moet ik dan geloven om een wonder te kunnen ontvangen?
Hier zijn veel misverstanden over en er valt veel over te zeggen. Nee, u hoeft niet te geloven om een wonder te ontvangen. De verantwoordelijkheid om te geloven voor een genezingswonder heeft Jezus gelegd op de schouders van degene die voor het wonder bidt!

Moet ik christen zijn om een wonder te kunnen ontvangen?
Nee, genezingswonderen kunnen door het geloof van de bidder gegeven worden aan de zieke in Jezus naam. Uw persoonlijke levensovertuiging speelt hierin geen enkele rol.

Wat kost het om met mij te laten bidden?
Niets, de meeste genezingsbijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Wel wordt er soms een collecte opgehaald voor de onkosten, maar dat is altijd vrijwillig.

Hoe vaak mag ik voor mij laten bidden?
Zo vaak als u wilt. Het is aan te bevelen om niet steeds met u te laten bidden door dezelfde persoon. (Een ander kan soms wel geloof voor u of voor uw specifieke kwaal hebben.) Ga op een tweede of op een derde avond eens in een andere rij staan of bezoek ook een aantal bijeenkomsten van andere predikanten die gebedsgenezing praktiseren. En geef de moed nooit op!